Litteraturliste Morsø Kulturmiljøatlas

Oversigter og tidsskriftsrækker
Caspar Schade: Beskrivelse over øen Mors, 1811
C. Diørup: Thisted Amt, 1842
J. P. Trap: Danmark, I-V udg., 1855-1955
Historisk Årbog for Mors, 1919-1932
A. F. Schmidt: Morsingboer i gamle dage I-IV, 1930-38
Hugo Matthiessen: Limfjorden – fortoninger og strejfl ys, 1936
Turistårbogen 1944 , Salling, Fur og Mors
A. F. Schmidt: Fra Mors I-III, 1957-64
Turistårbogen 1958, Limfjorden
Jul på Mors, lokalhistorisk årsskrift, 1963-2003
Morsø Landbrugsskoles årsskrifter 1987-2003
Skarv-guide: Oplev Viborg Amt, 1999
Årbog for Thy og Mors

Ældre jernalder
Hatt.G.: To bopladsfund fra ældre jernalder, fra Mors og Himmerland.
Aarbog for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1928
Hatt G.: En brandtomt af et jernalderhus paa Mors.
Aarbog for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1930
Albrethsen S.E.: Disse mennesker mener –, Skalk 1973-75
Albrethsen S.E.: Bjergby - en jernaldergravplads på Mors.
Nationalmuseets Arbejdsmark, 1974
Jensen J.: Danmarks Oldtid. Ældre jernalder 500 f. Kr - 400 e. Kr., 2003

Yngre jernalder og vikingetid
Nielsen S.: En vikingetidslandsby på Mors. Museer i Viborg Amt 6, 1976
Nielsen S. og Noe P.: Karby, Museer i Viborg Amt 7, 1977
Nielsen S.: Karby-udgravningen på Mors. Med nogle bemærkninger om den keramiske udvikling i yngre jernalder.
Aarbog for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1985
Vegger P. B.: Dalgaard. I Danmarks længste udgravning, 1987
Madsen H. J. og P.Vegger: Karby på Mors. En landsby fra vikingetiden, Jysk arkæologisk Selskab, 1990
Jytte Nielsen: Vikinger til hest. Museer i Viborg Amt 16, 1991
Holmberg B. og Madsen J. S.: Da kom en snekke. Havnepladser
fra 1000- og 1100-tallet. Jysk arkæologisk Selskab 1997-98
Ulriksen J.: Anløbspladser, besejling og bebyggelse i
Danmark mellem 200-1100 e. Kr., 1998

Landbrug
Morsø Landboforening: Jubilæumsbog 1844-1944
Morsø Husmandskreds: Jubilæumsskrift 1910-35
Morsø Husmandskreds: Sammenhold giver styrke, 1991
Morsø Landboforening: Der, hvor vi stred og sang,
jubilæumsbog, 1994
Artikler i Morsø Landbrugsskoles årsskrifter

Bebyggelse og byggeskik
H. Bakbo: Morsø Skolevæsen, 1969
K. G. Holch Andersen: Kammerherrens Højris, 1983
Per Vegger og S. Overgaard: Dueholm Kloster og Herregaard, 1996
Freddy Boysen: Glomstrup på Mors, 1997
Artikler om gårde, huse i by og på land i “Jul på Mors”
samt Historisk Aarbog
Morsø Bevaringsforening: Årsskrifter

Plantager
C. B. V. Hansen: Træplantningens historie i Thisted Amt siden år 1800, 1911
C. F. Jensen: Sindbjerg og Morsø Sønderherreds Plantage, 1955
S. Overgaard: Tre småskrifter:
Morsø Sønderherreds Plantage, 1990
Legind Bjerge, 1992
Smedebjerge, 1995

Håndværk/Industri
Svend Rindholt: Morsø Støbegods i hundrede år, 1953
Holch Andersen, Per Noe: N. A. Christensens Jernstøberi, 1978
Jørgen Ahlefeldt-Laurvig: Morsø-fabrikken, 1989
S. Overgaard: Møllebyggeri på Mors, artikel i Sol, vind, vand, jord, 2001
Susanne Overgaard og Ronald Nielsen: Østers-Kompagniet, 2003
Artikler om håndværkere og industrivirksomhed i
“Jul på Mors”

Råstofgravning og -udnyttelse
Morsø Kalkselskab: Afslutningsskrift, 1935
Miljøstyrelsen m.fl .: Molerindvinding på Mors, 1985
S. Schack Pedersen, G. Krarup Pedersen, Per Noe: Moleret på Mors, 1994

Handel og Søfart
Florian Martensen-Larsen: Hav, fjord og handel, 1986
Susanne Overgaard: Købmandskorn og nye handelsveje, utrykt speciale, 1990
Susanne Overgaard: Byens Havn - gennem 300 år, 1993

Fiskeri
Holger Rasmussen: Limfjordsfi skeriet før 1825, 1968
Thomas Højrup: Det glemte folk, 1983
Færgefart og anden infrastruktur
K. G. Holch Andersen: Rofærge og Dampdrift – Sallingsund, 1974
K. G. Holch Andersen: Hestekraft og motorvogn, 1978
Knud Sørensen: Bro over Sallingsund, 1978
K. G. Holch Andersen: Typer og tryk - om Morsø Avis, 1980
K. G. Holch Andersen: Vilsund-overfarten, 1989
Poul Kjeldgaard: Thisted Amts veje og vandløb, 1992
J. O. Dancker-Jensen: Da Jernbanen stod til søs på Limfjorden, 1998

Nykøbing
Chr. Villads Christensen: Nykjøbing paa Mors 1299-1899, 1902
K. G. Holch Andersen: Nykøbing Mors i tekst og billeder 1800-1960
Per Noe og S. Overgaard: By og Ø, Kort og godt 3, 1999
Mai-Brit Lauritsen: En levende by – mobiliteten i 1850’erne, speciale, 2001

Sognebeskrivelser
P. Rasmussen og A.F. Schmidt: Frøslev og Mollerup sognes Historie, 1955
Svenning S. Svenningsen: Ejerslev Sogns udvikling, 1958

Trosliv m.v.
Per Fisker: Morsø Frimenighed 1871-1971, 1971
Valdemar Pedersen: Indre Mission på Mors, 1937
K.G. Holch Andersen: Nykøbing-borgerne og deres kirke, 1975
Kæseler, Noe m.fl .: Morslandet, 1975
H. H. Kierkegaard: Galtrup Forsamlingshus,
Arkitektskolen, afgangsopgave, 1978
A. Kæseler: Heksetro og hekse på Mors, 2000
A. Kæseler: Dueholms Diplomatarium, 2003
Kæseler, Borg, Vegger, Hesselager: Kirkerne på Mors

Kulturmiljø
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: På opdagelse i landskabet, Gyldendal, 1995
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: De kulturhistoriske interesser i landskabet, 1997
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Kulturhistoriskinddeling af landskabet, 1997
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Hvad skal vi med kulturmiljøet?, 1998

Planlægning og vejledning
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: Lokalplanlægning. Bevarende lokalplanlægning, 1998
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen: SAVE – Vejledning, 1998
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur,
Bevaring af kulturmiljøet, Håndbog, 1999
Mette Helleskov Madsen, Lina Bonde Andersen og Bruno
Viuf Larsen: Bydelsatlas Nykøbing Mors, Arkitektskolen i Århus, studieopgave, 1999
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen:
Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen, 1999
Regionplan 2000-2012 for Viborg Amt, Viborg Amtsråd, 2000
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen:
Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen, 2001
Morsø Kommuneplan 2001-2013, Morsø Kommunalbestyrelse, 2001
Kulturarvsstyrelsen: Vejledning om kulturhistoriske
museers varetagelse af nyere tids kulturarv i forbindelse
med den fysiske planlægning (museumslovens kap. 8), 2003