Mere information om Morsø Kulturmiljøatlas

Et kulturmiljøatlas giver et overblik over de kulturhistoriske bevaringsværdier, både helheder og enkeltelementer i et område. Atlasset indeholder en beskrivelse af kommunens værdifulde kulturmiljøer og bebyggede strukturer samt en nøjere beskrivelse af alle enkeltbygninger opført før 1940.
Morsø Kulturmiljøatlas består af tre elementer: bogværk, hjemmeside og database.
De fleste mennesker forbinder et atlas med et bogværk, som udelukkende rummer kort. Sådan er Morsø Kulturmiljøatlas ikke. Det er meget mere. Beskrivelsen af øens kultur- og landskabsværdier kommer til udtryk i kort, fotos, tegninger og gode historier. Udtrykket “atlas” skal derfor snarere forstås som en ambition om at give overblik og indsigt.
Teksten fra den trykte version er lagt på denne internetadresse www.kma-mors.dk. Her findes desuden grundige beskrivelser af alt det, det trykte atlas har i koncentreret form. Beskrivelserne ledsages af hundredvis af fotos, kort og tegninger. Med andre ord er der adgang til mange flere informationer på hjemmesiden end det trykte atlas.
Som et fundament under Morsø Kulturmiljøatlas ligger en kortlægning og en beskrivelse af 30 værdifulde kulturmiljøer og en registrering og vurdering af cirka 8.200 bygninger på Mors opført før 1940.
Kulturmiljøatlasset indeholder fire afsnit, som skildrer naturen, landskabet, kulturhistorien og bebyggelsen. I afsnittet om naturen er hovedvægten lagt på de geologiske forhold.
I beskrivelsen af landskabet fortælles om landskabets elementer og udviklingstræk, sådan som de umiddelbart ses og opleves. Øens kulturhistorie beskrives fra oldtid gennem vikingetid, middelalder, udskiftningstiden, andelstiden og industrialiseringen frem til i dag. De arkitektoniske kvaliteter på Mors beskrives i et selvstændigt afsnit. Det drejer sig bl.a. om bebyggelsesmønstre, dominerende bygninger og vigtige elementer i bebyggelsen på øen.
Grundlaget for en del af arbejdet med Morsø Kulturmiljøatlas er en analyse af øens mest karakteristiske tidsepoker, landskabstyper, temaer og emner. Her er eksempelvis kysten, agerlandet og ådalene spændende landskabstyper. Fiskeri og søfart, landbrug og bebyggelse, industri, tro og skik samt Nykøbing købstad er vigtige temaer på Mors. Desuden præsenteres en række emner og lokaliteter, som ligger til grund for den endelige udvælgelse af de 30 værdifulde kulturmiljøer på øen.
Kulturmiljøer er afgrænsede sammenhængende kulturhistoriske helheder, som består af fl ere enkeltelementer, der viser særligt interessante træk af den samfundsmæssige udvikling. De kan fortælle en historie eller om sider af en historie. Beskrivelsen af de 30 kulturmiljøer udgør hovedparten af det trykte atlas. Kulturmiljøerne er højest forskelligartede og omfatter eksempelvis det lille færgeleje ved Næs Sund, det store inddæmmede område ved Erslev Kær, de gamle gravhøje i Legind Bjerge, de nyere etageblokke midt i købstaden og det aktive molerværk ved Hesselbjerg.

Byggeskikken på Mors er beskrevet, og dette afsnit hænger sammen med en sammenfatning af de bevaringsværdier, der kan uddrages af arbejdet med Morsø Kulturmiljøatlas. Atlasset indeholder i den forbindelse en beskrivelse af hvert sogns bygningsmæssige bevaringsværdier. Ved hjælp af kort kan man orientere sig om hver enkelt bygnings bevaringsværdi.
Sidst men ikke mindst kommer kommunens og følgegruppens anbefalinger om udvikling og sikring af værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige bebyggelser fremover på Mors.
Kulturmiljøatlas giver med andre ord et billede af, hvordan kulturarven ser ud i dag. Hvordan den skal se ud fremover er derimod en politisk beslutning. Atlasset kan derfor bruges som et værktøj i kommunens planlægning og i den daglige sagsbehandling til at sikre værdierne fremover. Og det er en opgave, som også kalder på borgernes medvirken. Endelig kan atlasset give oplysninger om mange spændende oplevelser og udflugtsmål på Mors.
Den opmærksomme læser vil i atlasset opleve enkelte tilfælde af en anden stavning af stednavne end den nu gængse. Forklaringen er, at stednavne i Morsø Kulturmiljøatlas skrives som i J.P.Trap “Danmark”, 5. udgave.

Følgegruppen, konsulenter og medarbejdere fra Kulturarvsstyrelsen

Uffe Korsgaard, formand for Morsø Kommunalbestyrelses udvalg for
teknik og miljø, Bevaringsrådet (formand for Følgegruppen)
Søren H. Larsen, teknisk forvaltning, Morsø Kommune, Bevaringsrådet
Børge Asferg, teknisk forvaltning, Morsø Kommune, Bevaringsrådet
Ove Møller Jensen, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse, Bevaringsrådet
Viggo Vangsgaard, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse, Bevaringsrådet
Bjarne Knudsen, Bevaringsrådet
Gunnar H. Olesen, Bevaringsrådet
Christian Hansen, Bevaringsrådet
Kjeld Ross Sørensen, Bevaringsrådet
Per Noe, Morslands historiske Museum
Lejf Berntsen, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse
Keld Kortegaard, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse
Kaj Rasmussen, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse
Bente Lyndrup, medlem af Morsø Kommunalbestyrelse
Susanne Overgaard, Morsø Lokalhistoriske arkiv
Knud Mikkelsen, Landdistriktsrådet
Edvard Mark, Landdistriktsrådet
Lars Henrik Callesen, Dansk Landbrug
Bente Andersen, Dansk Landbrug
Bente Kristensen, Morsø Turistbureau
Carl Nørgaard, Danmarks Naturfredningsforening
Henning Christensen, Morsø Handelsstandsforening
Ole Olesen, Viborg Amt
Erik Einar Holm, kulturmiljørådet
Britta Henriksen, repræsentant for skolerne
Marianne D. Galsgaard, teknisk forvaltning, Morsø Kommune (sekretær)
Gert Bech-Nielsen, Arkitektfi rmaet Gert Bech-Nielsen
Eske Møller, Kulturarvsstyrelsen
Lis Jensen, Kulturarvsstyrelsen

Kolofon til den trykte version:

Titel
Morsø Kulturmiljøatlas

Udgivet af
Kulturarvsstyrelsen, 2004

Manuskript og registrering
Arkivar Susanne Overgaard, Morsø Lokalhistoriske Arkiv
Museumsleder Per Noe, Morslands Historiske Museum
Geograf Ole Olsen, Viborg Amt
Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen ved
arkitekt, m.a.a. Anne-Grete Andersen
arkitekt, m.a.a. Gösta Knudsen
arkitekt, m.a.a. Gert Bech-Nielsen,
arkitekt, m.a.a. Grith Bech-Nielsen
arkitekt, m.a.a. Johanne Lundager
arkitekt, m.a.a. Mette Helleskov Madsen
arkitekt, m.a.a. Susanne Mikkelsen

Foto og tegning
Arkitekt, m.a.a. Aage Lund Jensen
Morsø lokalhistoriske Arkiv
Arkitekt, m.a.a. Anne-Grete Andersen
GT Luftfoto, 7900 Nykøbing Mors

Redaktion
Landskabsarkitekt Lis Jensen, Kulturarvsstyrelsen

Layout og korttegning
Eg & Fjord

Kort
Udsnit af kort, hvortil Kort & Matrikelstyrelsen
har ophavsret, er gengivet med tilladelse. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen, G 07-04.

Repro og tryk
Winther Graik

Papir
Multiart Silk/Arctic Volumen, svanemærket

Oplag
1. oplag. 1.250 eksemplarer
ISBN 87-91298-18-0

Distribution
Byggecentrum Boghandel
Lautrupvang 1B
2750 Ballerup
Telefon 70 12 06 00
www.byggecentrum.dk

Henvendelse angående publikationen
Kulturarvsstyrelsen
Slotsholmsgade 1
1216 København K
Telefon 72 26 51 00
www.kuas.dk

Information om bygningsbevaring og kulturmiljø
Se Kulturarvsstyrelsens hjemmeside www.kuas.dk
Publikationen kan citeres med kildeangivelse

Internet versionen:


Denne applikation er udviklet i samarbejde Kulturarvsstyrelsen og Morsø Kommune

Konsulent:
Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen.

Medarbejdere:
Gert Bech-Nielsen, arkitekt m.a.a.
Flemming Hansen, civilingeniør

Tilpasning:
Jeppe Bøgede Andersen, invers.net

Redaktion
Lis Jensen, Kulturarvsstyrelsen