Hvorfor et atlas?

Morsø Kommune har indgået en aftale med Kulturarvsstyrelsen om at få udarbejdet et kulturmiljøatlas for Mors. Kulturmiljøatlasset er dels en registrering og en vurdering af ca. 8.200 enkeltbygninger i kommunen opført før 1940, dels en kortlægning og beskrivelse af 30 værdifulde kulturmiljøer i både by og på land.

Et værdifuldt kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som afspejler væsentlige træk af samfundsudviklingen. Et kulturmiljø kan f.eks. være et fiskermiljø, en herregård med dens bygningsanlæg, jorder og naturområder, en husmandsudstykning, et dyrkningslandskab, et område med gravhøje eller dele af Nykøbing bymidte eller havn mv.

Et kulturmiljøatlas for hele Mors er med til at synliggøre og give et godt overblik over øens kulturværdier fra oldtiden og frem til i dag samt landskabsværdier. Atlasset kan bruges af morsingboer, planlæggere og sagsbehandlere i kommunen, museer og bevaringsforeninger og mange andre, som interesserer sig for øens kulturværdier og deres bevaring.

Den store opgave kræver et godt samarbejde mellem befolkningen og offentlige myndigheder. Atlasset udgives i bogform med kort, foto og skitser, der understøttes af forklarende tekst. Atlasset udgives også i internetversion, og her vil der være adgang til mange flere oplysninger om hver enkel bygning og kulturmiljø end i den trykte version. Her kan man f.eks. gå en tur på øen på kort, klikke på hver enkelt bygning eller kulturmiljø og få bygningens eller kulturmiljøers bevaringsdata frem på skærmen sammen med billeder af bygningen eller kulturmiljøet.


Lyngbro Bæk løber gennem Dragstrup