Ullerup
Udskriv denne side...
Den tidligere hovedgård Ullerup, husmandsudstykningen Ullerup Mark samt daglejerbosætningen Skarum giver et godt billede af, hvordan landskabet omkring en herregård så ud før 1800, men også et billede af, hvordan herremand og daglejere var afhængige af hinanden.

Klik for større billede...
Klik for større billede...
Klik for større billede...
Hovedbygningen er et helstøbt anlæg, som har stor
bevaringsværdi.
Daglejerbosætningen Skarum er noget sjældent. De mange, gamle huse med en egnstypisk byggeskik, placeret i det åbne land uden markerede skel, repræsenterer en bevaringsværdig helhed.
Ullerup på Generalstabens kort 1882.

Området er næsten træløst, men Ullerup er omgivet af høj bevoksning. Det er i virkeligheden den gamle park, som er groet til. Markerne er store, og de store eng- og kærarealer virker uberørte i dag. Det er ikke mange år siden, netop disse store arealer udgjorde en vigtig del af godsets driftsgrundlag: græsning og høslet, tørveskær, vand til mølleri, fiskeri og jagt. Området rummer mange bevaringsværdige elementer. Ullerup er områdets kerne, bygningsmæssigt og kulturhistorisk. De nærliggende bebyggelser illustrerer den oprindelige økonomi i godssystemet med boliger til Ullerups daglejere samt de senere husmandsudstykninger. Ullerups nuværende hovedbygning er fra 1863. Bygningen er forfalden. Allerede i 1300-tallet fandtes Ullerup, hvilket bl.a. fremgår af den gamle alterkalk (1350) i Galtrup Kirke. Her fortæller påskriften om Jens Pedersen Ullerup.

Klik for større billede...

Der er kendskab til tre middelalderlige voldsteder i området, men kun et enkelt, Voldhøj, er synligt. Det ligger i kæret sydvest for Skarum på kanten af en lille landtange, der strækker sig mod nordvest ud i det våde område. De våde, eller fugtige områder var svært tilgængelige. Her var det let at forsvare sig mod ubudne gæster, og derfor anlagde man også gerne voldsteder her. Det gør sig gældende mange andre steder på Mors. I de lave, våde områder findes ofte spor af voldsteder.

En lang allé fører hen til Ullerup. Den nuværende hovedbygning er opført i grundmur i ét stokværk. Anlægget er omgivet af vandfyldte grave og består af et hovedhus og to sidefl øje i blank mur med halvvalm og en markeret hovedindgang. Anlægget er uspoleret og fremstår autentisk, men det virker slidt og bærer præg af ikke at være brugt. Hovedbygningen ligger med afstand til det øvrige anlægs bygninger. Den har stor bevaringsværdi.

Kulturmiljø Ullerup 1:10.000.

Over for hovedbygningen ligger det nyere stuehus og avlsbygningerne. Bygningerne er meget forskellige i størrelse, alder, arkitektonisk kvalitet og bevaringsværdi, men de er alle med til at fortælle om anlæggets udvikling som landbrug gennem århundreder. Nordøst for Ullerup i et skarpt vejsving ligger husmandsudstykningen Ullerup Mark. Den opstod i 1923, da dele af Ullerups jord blev frasolgt. Bebyggelsen består af den typiske vinkelbebyggelse med stuehus og staldbygning. Bebyggelsesstrukturen er overraskende velbevaret trods mange ombygninger, og derfor bør der værnes om den.

Daglejerbosætningen Skarum ligger i det lave vådområde mellem Skarum Å og fjorden. Mange af husene har stadig den egnsbestemte byggeskik med højrem og udskud. Der er ikke markerede skel i bebyggelsen, og derfor indgår bebyggelsen i et harmonisk samspil med landskabet. Husene er som helhed velbevarede og fremstår med mange oprindelige træk. Bebyggelsen i Skarum har stor bevaringsværdi.