Erslev Kær
Udskriv denne side...
Klik for større billede...
Erslev Kær på Generalstabens kort 1882.
Erslev Kær fremstår i dag som et engområde, der takket være landindvinding i 1950’erne skiftede karakter fra kær til landbrugsjord. Engene spiller imidlertid ikke længere så stor en rolle for områdets landbrug, nogle lodder bruges stadig til græsning, men flere dyrkes ikke længere. Kæret opfattes derfor også som et naturområde, værdifuldt for dyre- og planteliv.

Erslev Kær spiller en særlig rolle for forståelsen af Mors. Det gamle vådområde har altid dannet skel og grænse mellem øens to herreder og sognene nord og syd for. Kæret var i gammel tid svært at passere, man kunne ikke sejle over det og kun vanskeligt gå over det. Derfor kom det også til at fungere som en sproglig grænse, der stadig spores i dialekten og sindelaget. Talrige historier fortæller, hvordan de to herreders folk har hver sin karakter, sine særpræg og egenskaber. Den gamle opdeling bruges den dag i dag.

Klik for større billede...

Klik for større billede...
Tørvegravning i Erslev Kær i 1920’erne. I baggrunden
anes Ansgarkirken i Jølby.
Kæret er meget stort. Da det blev afvandet i 1950’erne, omfattede afvandingen 400 hektarer, og på det tidspunkt blev afvandingen betragtet som Nordjyllands største arbejde af sin art. Markante morænebakker omgiver dele af kæret. På bakkerne ligger gårdene som en randbebyggelse og tydeliggør overgangen mellem det langstrakte kær og bakkerne i nord og syd. Kæret spillede en stor rolle for gårdene og for egnens folk. Her var der græsning til dyrene, hø, tørvebrændsel, tagrør og god jagt og fi skeri. I dag fi ndes der kun spredte spor af tørvegravningen, og åen er rettet ud. Der blev foretaget reguleringer i Erslev Kær allerede i 1910-1920.
I 1930’erne begyndte man at snakke om en egentlig afvanding af kæret, men arbejdet blev først begyndt i 1950’erne. Kæret modtog dengang vand fra et nedbørsområde, som svarer til det halve af Mors, og næsten 300 lodsejere var involveret i projektet. Efter de første års kornavl var jorden i det afvandede område fl ere steder “brændt sammen” og egnede sig derfor kun dårligt til dyrkning i det omfang, det var tænkt.

Klik for større billede...
Klik for større billede...
Klik for større billede...
Erslev Kær er et værdifuldt kultur- og naturområde.
Flere steder afbrydes det lange kig over engarealerne af områder, der er sprunget i skov.repræsenterer en bevaringsværdig helhed.

Hvor Lyngbro Bæk løber ud i Dragstrup Vig ligger den store pumpestation.


Kulturmiljø Erslev Kær 1:35.000
Frøslevgaard – beliggende på den yderste kant af bakkerne – er en af de bygninger, der har betydning for oplevelsen af kæret. Mod vest ligger Bentinesminde, der er en afbyggergård fra Frøslevgaard. Også denne gård er delvist skjult bag træer. Længere mod syd ligger Frøslev Kirke og knejser som en forpost til Frøslev by, der afslutter den vide udsigt over kæret.

 

Klik for større billede...