Referater

Referat af 8. møde i Følgegruppen Onsdag den 15. september 2004

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Bente Lyndrup, Viggo Vangsgaard, Erik Einar Holm, Ole Olesen, Lars Henrik Callesen, Gunnar H. Olesen, Carl Nørgaard, Edvard Mark, Per Noe, Kaj Rasmussen, Ove Møller Jensen, Bente Christensen, Britta Henriksen, Henning Christensen, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Gert Bech-Nielsen, Peter Roland Larsen.

Fraværende: Børge Asferg, Keld Kortegaard, Bjarne Knudsen, Knud Mikkelsen, Susanne Overgaard, Christian Hansen, Kjeld Ross Sørensen, Leif Berntsen, Bente Andersen

Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen. Herefter sang.

Atlasmanuskriptet
Gert Bech-Nielsen ledede den efterfølgende gennemgang af det udsendte atlasmanuskript. Kommentarerne blev noteret.

Det blev bl.a. besluttet, at Ljørslev staves med ”j”.

Pause
I pausen blev de fremmødte fotograferet foran biblioteket.

Bygningsregistreringen
Efter pausen blev det bl.a. diskuteret om alle billeder taget i forbindelse med bygningsregistreringen skal gøres tilgængelige i internetudgaven af atlasset. I kontrakten står der at der offentliggøres et billedet taget fra offentlig vej.
Problemstillingen er aktuel fordi et sådant billede af f.eks. en landbrugsejendom ikke er særligt informativt og giver ikke et indtryk af de registrerede bygninger.

Teknisk Forvaltning har haft annoncer i avisen, hvor ejere af bygninger, der er registreret, kan henvende sig, hvis de ikke ønsker billederne offentliggjort. Der er (d.d.) ca. 50 henvendelser.

Følgegruppen besluttede, at alle billederne skal offentliggøres undtagen fra de ejendomme der ikke ønsker det. Kulturarvsstyrelsens jurist er ved at undersøge om det er i strid med lovgivningen at offentliggøre billederne og hvis det viser sig at være tilfældet vil der kun blive offentliggjort et billede pr. ejendom taget fra offentlig vej, dog ikke af de ca 50 ejendomme, som ikke vil få et billede vist.

Offentliggørelse og det videre forløb
Herefter var der forslag hvordan offentliggørelsen skal foregå. Det blev besluttet at følgegruppen, borgmester, Rep. fra Kulturarvsstyrelsen, pressen m.fl. vil blive indkaldt til fernisering.

Derudover skal der holdes et informationsmøde som skal annonceres evt. med et opslag i Ugeavisen. Det vil være hensigtsmæssigt om de to møder er samme dag.
Søren H. Larsen vil undersøge mulighederne.

Per Noe kom med forslag om at Morsø Kommune i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen og Morslands Historiske Museum skal udarbejde et materiale om atlasset til undervisningsbrug for at kommunikere budskabet ud til ungdommen. Forslag blev positivt modtaget.

Evt.
Det sidste møde i gruppen. Formanden takkede for tilslutning og engagement.

Mødet hævet.
Hent referatet samt beskrivelse af besigtigelsestur i Word format her

-----

7. møde i Følgegruppen Onsdag den 2. juni 2004

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Viggo Vangsgaard, Christian Hansen, Erik Einar Holm, Ole Olesen, Bjarne Knudsen, Gunnar H. Olesen, Per Noe, Susanne Overgaard, Kaj Rasmussen, Bente Christensen, Britta Henriksen, Henning Christensen, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Gert Bech-Nielsen, Anne Grethe Andersen, Peter Roland Larsen.

Fraværende: Børge Asferg, Knud Mikkelsen, Kjeld Ross Sørensen, Kjeld Kudsk, Lars Henrik Callesen, Leif Berntsen, Jytte Frandtsen, Bente Andersen, Carl Nørgaard, Edvard Mark,

Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen. Herefter sang.

Gert Bech-Nielsen ledede den efterfølgende gennemgang af de 30 værdifulde kulturmiljøer. Netversionens opbygning blev vist. Herefter blev de 30 miljøer gennemgået og faktuelle fejl i beskrivelser og i tekster til kort og illustrationer blev noteret.

Grundlaget for stavning af stednavne er Trap Danmark 5. udgave, og stavning af vejnavne følger Morsø Kommunes stavemåde. Undervejs blev stavemåden på stednavne dog diskuteret og det blev påpeget, at man ikke vil være i stand til at finde enkelte steder ud fra stavemåden via f.eks. www.krak.dk på nettet, hvis man vælger en nutidig stavemåde, f.eks. Ljørslev uden j (som er i Trap), hvilket er et problem. Problemet søges løst.

Der var også en diskussion af kulturmiljøerne ”holdbarhed”, hvis f.eks. en bygning, der er bærende for kulturmiljøet forsvinder, som det er tilfældet ved Morsø Kridtværk. Lis Jensen påpegede at arbejdet er en kortlægning, dvs. der bliver peget på hvilke værdier der er og ikke en planlægning, som er en politisk stillingtagen til hvad der evt. skal gøres for at bevare kulturmiljøerne. Derfor er udpegningen ikke automatisk en beskyttelse af miljøerne.

I det trykte atlas vil det være en fordel hvis kulturmiljøernes samlede vurdering, høj, middel og lav blev vist evt. med en farve på et kort.

Næste møde
Næste møde bliver efter sommerferien og der indkaldes i god tid.

Evt.
Ingenting.

Mødet hævet
Hent referatet samt beskrivelse af besigtigelsestur i Word format her

------

6. møde i Følgegruppen mandag den 2. februar og besigtigelsesturen tirsdag den 3. februar 2004

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Kjeld Ross Sørensen, Kjeld Kudsk, Lars Henrik Callesen, Leif Berntsen, Bjarne Knudsen, Ove Møller Jensen, Gunnar H. Olesen, Per Noe, Susanne Overgaard, Kaj Rasmussen, Bente Christensen, Edvard Mark, Britta Henriksen, Poul Lund, Carl Nørgaard, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Micheal Lauenborg, Gert Bech-Nielsen, Anne Grethe Andersen, Roland Larsen.

Fraværende: Børge Asferg, Viggo Vangsgaard, Christian Hansen, Erik Einar Holm, Ole Olesen, Knud Mikkelsen, Henning Christensen,.

Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen. Herefter sang.

Gert Bech-Nielsen ledede det efterfølgende valg af de 30 værdifulde kulturmiljøer.

Skemaet med Oversigten over Tid, Landskab, Tema, Emner brugt som udgangspunkt for prioriteringen. Herunder blev de 51 foreløbige kulturmiljøer, der blev opnået enighed om på mødet den 18.12.03 gennemgået.

Der var en diskussion af, at både hvordan udvælgelsen af miljøerne skal ske og hvilke værdier der var i de forskellige miljøer. Bl.a. skal udvælgelsen om muligt repræsenterer de ældste tider og frem til nyeste tid, der skal være fra både land og by, der skal være både fra nord- og sydmors og hvis der slås for mange emner sammen bliver beskrivelsen kortere. Undervejs blev det også diskuteret, hvad udpegningen kan betyde efterfølgende, herunder også hvad bygningsregistreringens vurderinger kan betyde.

Der blev opnået enighed om hovedparten af miljøerne og resten blev udtaget til besigtigelse tirsdag.

Næste møde
Næste møde bliver omkring eller efter påske og der indkaldes i god tid.

Evt.
Ingenting.

Mødet hævet.
Hent referatet samt beskrivelse af besigtigelsestur i Word format her

---

5. møde i Følgegruppen fredag den 23. januar 2004

Tilstede: Uffe Korsgaard, Leif Berntsen, Bjarne Knudsen, Ove Møller Jensen, Gunnar H. Olesen, Christian Hansen, Per Noe, Susanne Overgaard, Kaj Rasmussen, Bente Christensen, Britta Henriksen, Poul Lund, Carl Nørgaard, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Micheal Lauenborg, Eske Møller, Gert Bech-Nielsen.

Fraværende: Børge Asferg, Viggo Vangsgaard, Søren H. Larsen, Erik Einar Holm, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Ole Olesen, Knud Mikkelsen, Edvard Mark, Henning Christensen, Kjeld Ross Sørensen, Kjeld Kudsk.

Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen og gennemgik kort dagsordnen. Herefter sang.

Gert Bech-Nielsen gennemgik enkeltbygningsregistreringen som den er forløbet hidtil. Der er 8373 bygninger på Mors der i flg. BBR er opført fra 1940. Indtil videre er 2646 bygninger lagt ind i databasen. Indtil videre er ca. 6.000 bygninger fotograferet og registreringen foregår sideløbende. Det er ikke det mest optimale tidspunkt at registrere bygninger set i forhold til vejret.
Indtil videre ser fordelingen ud som det fremgår af grafen.

Det blev gennemgået hvordan man når frem til bevaringsværdien bl.a. på baggrund af nogle delvurderinger som er: Arkitektonisk værdi, Kulturhistorisk værdi, Miljømæssig værdi, Originalitet og Tilstandsvurdering. Der er ikke tale om et mekanisk analytisk gennemsnit af de under delvurderingerne afgivne karakterer. Almindeligvis vil arkitektonisk værdi og kulturhistorisk værdi veje tungest.

Herefter blev et eksempel gennemgået. Der var diskussion og afklarende spørgsmål.

Teknisk Forvaltning har udskrevet kort over alle ejendommene så den enkelte bygning kan identificeres. Marianne D. Galsgaard, Teknisk Forvaltning gennemgik hvordan et punkt i GIS systemet hæftes på de enkelte bygninger så de senere kan farves i de rigtige farver i forhold til den bevaringsværdi de har fået.

Pause

Efter pausen viste Gert Bech-Nielsen eksempler på bygningsregistreringen fra Kulturmiljøatlas Bornholm.

Næste møde

Det næste møde er mandag 2. februar kl. 13.00. Her skal kulturmiljøerne gennemgåes, og de miljøer, som skal besigtiges tirsdag, udvælges.

Tirsdag den 3. februar 2004 skal Følgegruppen på en heldags besigtigelsestur. Dagen starter med kaffe i administrationsbygningens kantine kl. 8.30 til 9.00, hvor der er afgang fra Parkeringspladsen ved indgang vest (Teknisk Forvaltning). Der er frokost på Sallingsund Færgekro kl. 13.

Evt.
Ingenting.

Mødet hævet.
Hent referatet i Word format her

-------

4. møde i Følgegruppen torsdag den 18. december 2003

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Bjarne Knudsen, Ove Møller Jensen, Gunnar H. Olesen, Christian Hansen, Knud Mikkelsen, Per Noe, Susanne Overgaard, Edvard Mark, Bente Christensen, Ole Olesen, Britta Henriksen, Poul Lund, Carl Nørgaard, Poul Roesen, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Gert Bech-Nielsen, Peter Roland Larsen, Kjeld Ross Sørensen, Anne Grethe Andersen

Fraværende: Børge Asferg, Leif Berntsen, Viggo Vangsgaard, Kaj Rasmussen, Erik Einar Holm, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Henning Christensen.

Velkomst
Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen og gennemgik kort dagsordnen. Herefter sang.

Gert Bech-Nielsen: Kommentarer til rapporten?

Lis Jensen: Bemærkninger og rettelser til afsnittene om hovedtræk, som om formiddagen var overgivet til konsulent Gert Bech-Nielsen.

Kjeld Ross Sørensen: Der mangler en beskrivelse af Nykøbings manglende front mod vandet, som jeg synes er et hovedtræk, der er værd at bemærke.

Christian Hansen: Kan atlasset, der blev lavet af arkitektstuderende, ikke danne grundlag for noget af beskrivelsen omkring Nykøbing?

Derudover diverse rettelser til navne osv. der blev noteret.

Gert Bech-Nielsen: Rettelser, forslag osv. er noteret.

Lis Jensen: Status for hvor langt vi er i forhold til skemaet, som blev gennemgået på 1. følgegruppemøde.

Gert Bech-Nielsen: Gennemgang af tidsplanen, som udsendes sammen med referatet.

Susanne Overgaard: Kort gennemgang af skemaerne fra side 79 og frem i rapporten.

Pause

Per Noe: Museet har lavet en revideret liste med forslag til kulturmiljøer. Herefter gennemgang og der blev vedtaget 51 punkter, som vedlægges referatet.

Det næste møde
Fredag den 23. januar 2004 kl. 13.00

Mandag den 2. februar 2004 kl. 13.00

Tirsdag den 3. februar 2004 hele dagen fra kl. 9.00

Evt.
Ingenting.

Mødet hævet.
Hent referatet i Word format her

------

3. møde i Følgegruppen Mandag den 8. december 2003

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Bjarne Knudsen, Gunnar H. Olesen, Christian Hansen, Knud Mikkelsen, Per Noe, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Susanne Overgaard, Edvard Mark, Bente Christensen, Henning Christensen, Ole Olesen, Britta Henriksen, Poul Lund, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Gert Bech-Nielsen, Peter Roland Larsen, Kjeld Ross Sørensen, Anne Grethe Andersen

Fraværende: Børge Asferg, Leif Berntsen, Ove Møller Jensen, Viggo Vangsgaard, Kaj Rasmussen, Kjeld G. Kudsk, Erik Einar Holm, Carl Nørgaard.

Velkomst
Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen og gennemgik kort dagsordnen. Herefter sang.

Gert Bech-Nielsen:
Udkastet er en samling af det materiale, der er kommet ind. Efter mødet bearbejdes det til en rapport, som skal afleveres den 15. december, hvorefter den sendes ud til Følgegruppens medlemmer.

Ole Olesen, Naturgrundlaget:
Udover det omtalte i materialet, mangler omtale af det gamle klitlandskab ved Sindbjerg. Desuden manglr omtale af det marine forland, dvs. det tidligere stenalderhav, som nu er standeng til græsning. Det geologiske er, hvad har betydning og kan ses på Mors.

Bente Lyndrup: Mangler askelag moler, fossilerne skal mere med.

Peter Roland Larsen: Fin forklaring, men hvilken vej forsvandt isen?

Per Noe: Mange af tingene vil være oplagt som illustrationer.

Lis Jensen: Velskrevet, lokaliteterne kunne sættes ind på kotekortet. Mange de landskabelige hovedtræk, hvem skriver det?

Per Noe og Ole Olesen udarbejder det i fællesskab.

Per Noe og Susanne Overgaard, Kulturhistorien
Per Noe fortæller om det arkæologiske og oldtid.
Susanne Overgaard fortæller om nyere tid. Afsnittet kunne suppleres med en redegørelse for udviklingen af landbrugets dyrkningssystemer i sammenhæng med økonomien. Alle punkter kan illustreres med kort. Den afgørende er at fortælle, at vi bor på en ø, og at Limfjorden har fungeret som spisekammer og transportvej, hvor vandet tidligere samlede og ikke skilte som i dag.

Bente Lyndrup: Synes der skal være en sammenligning af f.eks. antallet af landbrugsbedrifter. Omdannelsen fra landbrugsland til industrisamfund.

Britta Henriksen: Væk med parentesen fra krejleri.

Lis Jensen: Savner generelt kort og illustrationer

Per Noe: Der har været ca. 2000 gravhøje på Mors, der er nu ca. 200 tilbage. Hovedparten er fjernet efter 1860 da udskiftningen fandt sted.

Susanne Overgaard: Kunne godt fortælle mere om dyrkningssystemer, herunder fænomenet blandingsmøddinger - man blandede husdyrgødning m.v. med jord fra f.eks. gravhøje, hvilket kan give nogle pudsige fund.

Lis Jensen: Kunne man vise f.eks. bosætningen, industrien, råstofgravningen osv. i forskellige tider?
Mangler noget om udskiftningstiden og hvad med i dag, hvad sker der med landskabet f.eks. når hegn fjernes?
Er transport på land interessant? Hvad med vindmøller og vandmøller?
Savner også husmandsbrug og udstykningerne, hvad sker der i 1920'erne?

Poul Lund: I 1950'erne begynder man at købe jord da der blev åbnet mulighed for det.
Mht. transport på land er der internt transporteret kridt.

Britta Henriksen: Kan der ikke gøres noget mere ved færgerne?

Lis Jensen: Kulturmiljøerne i nyere tid? Hvad skete der efter 2. verdenskrig, da folk fik mere fritid? (kolonihaver, sommerhusområder)

Pause

Gert Bech-Nielsen - Arkitektoniske hovedtræk, Nykøbing
Gert Bech-Nielsen gennemgik materialet. Der blev peget på en del faktuelle fejl og mangler, som blev noteret.
Christian Hansen påpegede at han mener det er vigtigt at kommentarerne og rettelserne kommer med fordi det er Følgegruppen, der har lokalkendskabet
Lis Jensen påpegede, at afsnittet er en analyse af de arkitektoniske hovedtræk - ikke et sted for politiske anbefalinger. Savner billedtekster. Teksten trænger flere steder til en redaktionel gennemgang.

Anne Grethe Andersen - Arkitektoniske hovedtræk, landsbyer
Anne Grethe Andersen gennemgik materialet. Det blev drøftet at der skal være en kort beskrivelse af bebyggelsen i det åbne land, da Mors er ret tæt bebygget.

Det næste møde
Torsdag den 18.12.03, kl. 13.30 samme sted - BEMÆRK TIDSPUNKT.

Museet beskriver Landskab, Temaer og Tid, sådan som det fremgår af den tidligere udarbejdede Oversigt. Desuden udarbejder liste på 60 forslag emner, - dermed er der ikke taget stilling til noget og alles forslag vil blive diskuteret/bragt i spil.

Evt.
Ingenting.

Mødet hævet kl. 17.30.
Hent referatet i Word format her

----

2. møde i Følgegruppen
Torsdag den 23. oktober 2003

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Ove Møller Jensen, Viggo Vangsgaard, Bjarne Knudsen, Gunnar H. Olesen, Christian Hansen, Per Noe, Leif Berntsen, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Susanne Overgaard, Edvard Mark, Bente Christensen, Carl Nørgaard, Henning Christensen, Ole Olesen, Britta Henriksen, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Michael Lauenborg, Gert Bech-Nielsen, Peter Roland Larsen

Fraværende: Børge Asferg, Knud Mikkelsen, Kaj Rasmussen, Kjeld Ross Sørensen, Kjeld G. Kudsk, Poul Lund, Erik Einar Holm.

Velkomst
Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen og gennemgik kort dagsordnen. Herefter sang.

Eksempler på udpegede kulturmiljøer fra kulturmiljøatlas Langeland
Lis Jensen, Kulturarvsstyrelsen, viste tre eksempler på kulturmiljøer fra Langelandsatlasset. Det var Tranekær Slot, Magleby Nor og Strynø. De tre eksempler er alle gode eksempler på kulturmiljøer og alle med noget forskelligt som de bærende værdier. Eksemplerne kan ses på hjemmesiden: www.langelandatlas.dk.
På Langeland er der udpeget 60 kulturmiljøer i atlasset, på Mors skal Følgegruppen pege på 30. På flere måder vil atlasset for Mors adskille sig fra atlasset for Langeland. Bl.a. vil udpegningerne på Mors blive geografisk afgrænsede. Det vil bl.a. betyde, at de bliver mere håndterbare i den efterfølgende planlægning og sagsbehandling. Det er også vigtigt med en god beskrivelse, som nøje beskriver de værdier, der er det grundlæggende i de forskellige kulturmiljøer.

Præsentation og diskussion af Oversigt over kortlægningsemner med udgangspunkt i Landskab, Tid og Tema
Herefter gennemgik Lis Jensen "Oversigt over kortlægningsemner" som var sendt til medlemmerne af Følgegruppen. Den er udarbejdet for at give et overblik over væsentlige historiske spor og sammenhænge gennem tiderne på Mors, og danner baggrund for udpegningen af kulturmiljøer. For at gøre oversigten mere overskuelig kan der laves 4 skemaer, som er inddelt efter følgende tidsinddelting: !) oldtid til middelalder, 2) middelalder til udskiftning, 3) udskiftning til andelstid og 4) andelstid til i dag. I alle 4 skemaer gennemgås landskab/tema/emner.

Følgegruppens forslag til kulturmiljøer
Med udgangspunkt i ovennævnte skema kom Følgegruppen med forslag til kulturmiljøemner (se liste). Skemaet blev gennemgået for bl.a. at se, om der var emner ,som helt kunne udgå. Det viste sig at være få: ruin, gartneri og frugtavl, kanaler, badeanlæg, skanser og skibssætninger.
Udover emnerne, som er nævnt på listen kom der mange andre forslag til egentlige kulturmiljøer, som Følgegruppen opfordres til at skrive ned og aflevere til Marianne D. Galsgaard, så de kan indgå i arbejdsrapporten.

Pause

Eksempler på og diskussion af mulige kulturmiljøer på Mors
Per Noe, Morslands Historiske Museum, kom herefter med eksempler på kulturmiljøer på Mors. Der blev udleveret tekst og kort. Per Noe understregede, at der var tale om eksempler, og at der er mange flere man kan tage fat i.

Bygningsregistrering
Herefter fortalte konsulent Gert Bech-Nielsen om arbejdet med bygningsregistreringen og ikke mindst hvilket arbejde der ligger bag.

Hjemmearbejde
Der blev udleveret et kort over Mors til Følgegruppen, hvor forslag til emner og/eller kulturmiljøer evt. kan streges ind og beskrives. Materialet skal afleveres til Marianne D. Galsgaard, Teknisk Forvaltning senest den 24. november. Hvis nogen har brug for detaljerede kort kan de fås samme sted. Materiale kan godt afleveres håndskrevet i en ikke alt for omfattende udgave. Den vedlagte liste er nogle af de forslag til emner og kulturmiljøer, der kom frem på mødet. De må selvfølgelig gerne suppleres og uddybes.

Efter den 24. november bliver materialet samlet, sammen med det materiale konsulenten har lavet, til en arbejdsrapport. Arbejdsrapporten sendes til Følgegruppen til gennemlæsning omkring den 1. december, og den vil blive gennemgået til næste følgegruppemøde.

Det næste møde
Mandag den 8.12.03, samme tid og sted.

Evt.
Ingenting.

Mødet hævet kl. 16.30.

Hent referatet i Word format her

---------

Første møde i Følgegruppen Torsdag den 23. oktober 2003

Tilstede: Uffe Korsgaard, Søren H. Larsen, Ove Møller Jensen, Viggo Vangsgaard, Gunnar H. Olesen, Christian Hansen, Kjeld Ross Sørensen, Per Noe, Leif Berntsen, Keld Kortegaard, Bente Lyndrup, Susanne Overgaard, Edvard Mark, Kjeld G. Kudsk, Poul Lund, Bente Christensen, Carl Nørgaard, Ole Olesen, Erik Einar Holm, Marianne D. Galsgaard, Lis Jensen, Eske Møller, Gert Bech-Nielsen, Anne Grethe Andersen, Peter Roland Larsen, Britta Henriksen, Johanne Lundager, Susanne Mikkelsen, Mette H. Madsen

Fraværende: Børge Asferg, Knud Mikkelsen, Bjarne Knudsen, Kaj Rasmussen, Henning Christensen.

Velkomst
Formand for Følgegruppen Uffe Korsgaard bød velkommen og fortalte kort om baggrunden for arbejdet med Kulturmiljøatlasset. Herefter sang.

Præsentation af Følgegruppens medlemmer
Følgegruppens medlemmer præsenterede sig kort.

Kulturmiljøatlas - indhold og perspektiver
Lis Jensen, Kulturarvsstyrelsen, fortalte om atlassenes udvikling fra Kommuneatlas til Kulturmiljøatlas og om baggrunden for udviklingen. Herefter en kort beskrivelse af indholdet af atlas med eksempler fra bl.a. Langeland. Begrebet Kulturmiljø blev belyst.

Opgaven er opdelt i 4 faser:
1. Forundersøgelse, herunder hjemmeside, kortlægning af de kulturhistoriske interesser samt udgivelse af arbejdsrapport
2. Feltarbejde, herunder kortlægning af værdifulde kulturmiljøer og registrering af bygninger
3. Produktion af kulturmiljøatlas og information om udgivelsen
4. Opfølgning af atlaset ved bl.a. planlægning, administration og formidling/oplysning

Hovedvægten i følgegruppens opgaver ligger i 1. fase, Forundersøgelsen, i forbindelse med kortlægningen af de kulturhistoriske interesser og udvælgelse af kulturmiljøer.

Under 2. Fase er følgegruppen med til at pege på og gennemgå de udpegede værdier. Der skal kortlægges 30 værdifulde kulturmiljøer efter Kulturarvsstyrelsens kortlægningsmetode udarbejdet i forbindelse med "Kulturmiljøatlas Bornholm" og Skov- og Naturstyrelsens KIP-metode ("Kulturhistorien i planlægningen", som blev omdelt). Desuden skal alle bygninger opført før 1940 registreres og vurderes efter SAVE-metoden. Her blev der også udleveret et hæfte om kortlægning af bevaringsværdier i byer og bygninger.

I 3. fase skal følgegruppen være med til at beslutte indholdet i atlaspublikationen og internetversionen.

Lis Jensen lagde vægt på, at følgegruppen får en åben dialog, hvor alle deltagere bidrager med deres viden. Følgegruppen kan enten komme med bemærkninger ved følgegruppemøderne, skrive dem på hjemmesiden på www.kma-mors.dk eller sende dem pr. post.

Endelig er det vigtigt i efter 4. fase, at især kommunen, men også museet, foreninger og private borgere efterfølgende bidrager til at sikre kulturværdierne på Mors.

Hernæst fortalte Eske Møller, Kulturarvsstyrelsen, om bygningsfredning og bevaring og Styrelsens arbejde med emnet. Desuden fortalte han om bygningsregistreringen i forbindelse med atlasarbejdet.

Pause

Konsulentens opgave og organisering, herunder Morslands Historiske Museum
Konsulent Gert Bech-Nielsen, fortalte om arbejdet og følgegruppens opgave. Morslands Historiske Museum er inddraget i arbejdet.

Kommunens hidtidige bevaringsarbejde
Søren H. Larsen, Bygningsinspektør. Bevaringsarbejdet har ikke haft gode kår på Mors, men de senere år er der kommet mere fokus på emnet og i forbindelse med byfornyelses sporet øget interesse. Morsø Kommune kan konkret lave et kommuneplantillæg i kølvandet på atlas arbejdet og følge op med bevarende lokalplaner. For at arbejdet med bevaring skal blive en succes ad den vej kræver det samarbejde mellem kommunens administration, politikere og husejerne.

De næste møder
Følgende møder i Følgegruppen er planlagt:
· Tirsdag den 11.11.03
· Mandag den 8.12.03
Samme tid og i mødelokale 1.

Evt.
Uffe Korsgaard opfordrede Britta Henriksen til at deltage i følgegruppen.

Mødet hævet kl. 16.45

Hent referatet i Word format her

Mødeindkaldelse

Næste møde i Følgegruppen er

Onsdag den 15. september kl. 13.30, Morsø Folkebibliotek, Støberiet, Holgersgade 7, Mødelokale 1

På programmet er Præsentation af manuskript for Morsø Kulturmiljøatlas samt foto af følgegruppen.

Materialet til brug for mødet udsendes i uge 37.

Hvis du ikke kan komme bedes du melde afbud senest den 13. september til Marianne D. Galsgaard, 9970 7080 eller mail marianne.galsgaard@morsoe.dk